سعید مجیدی

سعید مجیدی

متخصص یادگیری ماشین و پردازش زبان‌های طبیعی

بازتاب تغییر اولویت‌های جامعه در آمار کنکور

گرایش داوطلبان کنکور به رشته‌های گوناگون بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های مهمی از جامعۀ ایران است. زمانی مهندسی عمران در مرکز توجه بود. در زمان دیگر مهندسی برق در اولویت قرار گرفت ولی امروز علوم ریاضی و رشته‌های مهندسی در اولویت نخست خانواده‌ها نیست. بررسی آمار کنکور سراسری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد اولویت‌ خانواده‌های ایرانی در یک دهۀ اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده است.

در میانۀ امواج کرونا ؟!

افزایش دوباره تعداد بیمارانی که هر روز شناسایی و گزارش می‌شوند، مسئله کرونا را دوباره در افکار عمومی برجسته کرده است. آیا موج اول هنوز ادامه دارد؟ آیا موج دوم شروع شده است؟
چقدر از افزایش تعداد بیماران به دلیل افزایش توان تشخیص (تعداد تست) اتفاق افتاده است؟ چقدر از آن به خاطر انتشار بیشتر بیماری است؟ آیا ایران هنوز نیازمند افزایش تعداد تست است؟

آموزش

بازتاب تغییر اولویت‌های جامعه در آمار کنکور

گرایش داوطلبان کنکور به رشته‌های گوناگون بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های مهمی از جامعۀ ایران است. زمانی مهندسی عمران در مرکز توجه بود. در زمان دیگر مهندسی برق در اولویت قرار گرفت ولی امروز علوم ریاضی و رشته‌های مهندسی در اولویت نخست خانواده‌ها نیست. بررسی آمار کنکور سراسری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد اولویت‌ خانواده‌های ایرانی در یک دهۀ اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده است.

کرونا

در میانۀ امواج کرونا ؟!

افزایش دوباره تعداد بیمارانی که هر روز شناسایی و گزارش می‌شوند، مسئله کرونا را دوباره در افکار عمومی برجسته کرده است. آیا موج اول هنوز ادامه دارد؟ آیا موج دوم شروع شده است؟
چقدر از افزایش تعداد بیماران به دلیل افزایش توان تشخیص (تعداد تست) اتفاق افتاده است؟ چقدر از آن به خاطر انتشار بیشتر بیماری است؟ آیا ایران هنوز نیازمند افزایش تعداد تست است؟