عدالت آموزشی، نابرابری در میان اقوام، تبعیض قومیتی، تمایز در شاخص‌های توسعه انسانی در میان اقوام ایرانی، تمایز در وضعیت سواد در میان اقوام ایرانی