تحلیل پایگاه جریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران