محمد باقرزاده

محمد باقرزاده

صفحه شخصی

طلاق در وضعیت «قرمز»

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

نزاع‌های ایران زنانه‌تر شده‌اند

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷

طلاق در وضعیت «قرمز»

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۱۷ خراداد ۱۴۰۰