مرضیه حمیدیان شورمستی

مرضیه حمیدیان شورمستی

دانش‌آموختۀ علوم سیاسی و تحلیلگر داده

چرا مشکل آلودگی هوای تهران حل نمی‌شود؟

در سی سال گذشته قوانین و برنامه‌های جامع زیادی برای مهار آلودگی در تهران و سایر نقاط کشور تصویب و اجرا شده اما در نهایت با موفقیتی همراه نبوده است. به همین دلیل افکار عمومی در سال‌های اخیر تعارف را برنامه‌های جامعِ راهبردی و تلاش‌های بی‌وقفۀ شبانه‌روزی کنار گذاشته و به یک پرسش اولیه بازگشته است: «علت اصلی آلودگی هوای تهران چیست؟!»

تورّم و تشدیدِ نزاع

آمار مراجعین نزاع پزشکی قانونی از میانه دهه نود شمسی تغییر رفتار داده و روندی صعودی پیدا کرده و پس از ۷٫۵% افزایش به ۵۸۵ هزار مورد در سال ۹۹ رسیده است.
بررسی داده‌های تورم و آمار نزاع پزشکی قانونی نشان از ارتباط معنادار آن‌ها دارد به گونه‌ای که با هر یک درصد افزایش نرخ تورم آمار نزاع به طور متوسط ۱۲۰۰ مورد افزایش می‌یابد.

آلودگی هوا

چرا مشکل آلودگی هوای تهران حل نمی‌شود؟

در سی سال گذشته قوانین و برنامه‌های جامع زیادی برای مهار آلودگی در تهران و سایر نقاط کشور تصویب و اجرا شده اما در نهایت با موفقیتی همراه نبوده است. به همین دلیل افکار عمومی در سال‌های اخیر تعارف را برنامه‌های جامعِ راهبردی و تلاش‌های بی‌وقفۀ شبانه‌روزی کنار گذاشته و به یک پرسش اولیه بازگشته است: «علت اصلی آلودگی هوای تهران چیست؟!»

اقتصاد

تورّم و تشدیدِ نزاع

آمار مراجعین نزاع پزشکی قانونی از میانه دهه نود شمسی تغییر رفتار داده و روندی صعودی پیدا کرده و پس از ۷٫۵% افزایش به ۵۸۵ هزار مورد در سال ۹۹ رسیده است.
بررسی داده‌های تورم و آمار نزاع پزشکی قانونی نشان از ارتباط معنادار آن‌ها دارد به گونه‌ای که با هر یک درصد افزایش نرخ تورم آمار نزاع به طور متوسط ۱۲۰۰ مورد افزایش می‌یابد.