مریم رمضانخانی

مریم رمضانخانی

پژوهشگر زبان‌شناسی
تصویر زنان کاندیدای ریاست جمهوری در کشورهای جهان

ضرورت حضور زنان در مدیریت کشور

مطابق با استدلال‌های تجربی و منطقی گوناگون، بسته بودن فضاهای مدیریتی به روی زنان به یک پدیده قابل نقد در دنیا بدل شده و حضور زنان در بالاترین جایگاه مدیریت کشورهای جهان رو به رشد است. ایران برای اینکه یک گام رو به جلو در این زمینه بر دارد به دو اقدام مشخص نیاز دارد: دست یک کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در میان نامزدها حضور داشته باشد و دست کم پنج زن به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهور در کابینه دولت بعدی حضور داشته باشند.

ماجرای فرو افتادن یک واژه در شکاف مرکز و حاشیه

واژه‌ها در طول دورۀ حیات‌شان تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییرات ظاهری و معنایی گوناگون می‌شوند. برای نمونه «شوخ» در روزگار ما به معنی بذله‌گو به‌کار می‌رود، در حالی که در گذشته به معنی چرک بوده و در کاربرد استعاری به فردی گفته می‌شده که الفاظ ناشایست به کار می‌بَرَد. اما معنی آن در طول زمان دگرگون شده است. گاهی اوقات با ظهور واژۀ تازه یا ورود عنصر فرهنگی جدید بار معنایی واژه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، مانند «سرخاب» که با ورود «رژ ِ گونه» بار معنایی فرودست یا منفی پیدا کرده است. از دیگر اتفاقات جالبی که برای معنی کلمه‌ها ممکن است بیفتد کوچک شدن گسترۀ معنایی یا اختصاصی‌ شدن آن است. به این ترتیب که واژه در گذر زمان بخشی از معنی خود را از دست می‌دهد و از فراگیری‌اش کاسته می‌شود، مانند «داور» که در مقایسه با «قاضی» حوزه کاربردش محدود شده است. این‌ها همگی نمونه‌هایی راهگشا برای پی بردن به تحولات معنایی واژه‌ها در طول زمان هستند اما واژه‌ای که می‌خواهیم در این متن از آن سخن بگوییم داستان تحول معناییِ یک واژۀ دیگر است.

نگاهی به آمار شهدای ایران در جنگ با عراق

یکی از راه‌های سر در آوردن از اتفاقات جنگ، بررسی آمار در کنار مرور وقایع مهم آن است. در این مقاله سعی شده تا با مرور وقایع مهم جنگ در کنار آمار شهدا تصویری کلی از جنگ ایران و عراق ارائه شود.

تصویر زنان کاندیدای ریاست جمهوری در کشورهای جهان
جامعه

ضرورت حضور زنان در مدیریت کشور

مطابق با استدلال‌های تجربی و منطقی گوناگون، بسته بودن فضاهای مدیریتی به روی زنان به یک پدیده قابل نقد در دنیا بدل شده و حضور زنان در بالاترین جایگاه مدیریت کشورهای جهان رو به رشد است. ایران برای اینکه یک گام رو به جلو در این زمینه بر دارد به دو اقدام مشخص نیاز دارد: دست یک کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در میان نامزدها حضور داشته باشد و دست کم پنج زن به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهور در کابینه دولت بعدی حضور داشته باشند.

تاریخ

ماجرای فرو افتادن یک واژه در شکاف مرکز و حاشیه

واژه‌ها در طول دورۀ حیات‌شان تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی دستخوش تغییرات ظاهری و معنایی گوناگون می‌شوند. برای نمونه «شوخ» در روزگار ما به معنی بذله‌گو به‌کار می‌رود، در حالی که در گذشته به معنی چرک بوده و در کاربرد استعاری به فردی گفته می‌شده که الفاظ ناشایست به کار می‌بَرَد. اما معنی آن در طول زمان دگرگون شده است. گاهی اوقات با ظهور واژۀ تازه یا ورود عنصر فرهنگی جدید بار معنایی واژه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، مانند «سرخاب» که با ورود «رژ ِ گونه» بار معنایی فرودست یا منفی پیدا کرده است. از دیگر اتفاقات جالبی که برای معنی کلمه‌ها ممکن است بیفتد کوچک شدن گسترۀ معنایی یا اختصاصی‌ شدن آن است. به این ترتیب که واژه در گذر زمان بخشی از معنی خود را از دست می‌دهد و از فراگیری‌اش کاسته می‌شود، مانند «داور» که در مقایسه با «قاضی» حوزه کاربردش محدود شده است. این‌ها همگی نمونه‌هایی راهگشا برای پی بردن به تحولات معنایی واژه‌ها در طول زمان هستند اما واژه‌ای که می‌خواهیم در این متن از آن سخن بگوییم داستان تحول معناییِ یک واژۀ دیگر است.

جنگ

نگاهی به آمار شهدای ایران در جنگ با عراق

یکی از راه‌های سر در آوردن از اتفاقات جنگ، بررسی آمار در کنار مرور وقایع مهم آن است. در این مقاله سعی شده تا با مرور وقایع مهم جنگ در کنار آمار شهدا تصویری کلی از جنگ ایران و عراق ارائه شود.