مهدی عبداللهی

مهدی عبداللهی

صفحه شخصی

سازمان اوقاف چقدر دارایی دارد؟

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

این بمب ساعتی را جدی بگیرید

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

سازمان اوقاف چقدر دارایی دارد؟

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲

این بمب ساعتی را جدی بگیرید

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸