زینب صفری

زینب صفری

روزنامه‌نگار

صفحه شخصی

چرا «نه به اعدام!» رو به رشد است؟

حساسیت مجازات مرگ به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم.
در این مقاله، شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفته، سپس استدلال‌های «نه به اعدام!» بازگو شده و در انتها رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه

چرا «نه به اعدام!» رو به رشد است؟

حساسیت مجازات مرگ به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم.
در این مقاله، شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفته، سپس استدلال‌های «نه به اعدام!» بازگو شده و در انتها رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام مورد بررسی قرار گرفته است.