سالار کاشانی

سالار کاشانی

صفحه شخصی

در انتظار خشم خیابان

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

در انتظار خشم خیابان

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲