ندا زرندی

ندا زرندی

صفحه شخصی

جلوه انسان در معابد ژاپن

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

جلوه انسان در معابد ژاپن

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ  ۱۱ آذر ۱۴۰۱