مجید پورکاشانی

مجید پورکاشانی

دانش‌آموختۀ هوش مصنوعی، مهندس فناوری اطلاعات و کشاورز

داستان چرخۀ آب در ایران

خشکسالی در ایران مساله امروز و دیروز نیست. چه بسا بیش از دو هزار سال پیش که داریوش هخامنشی کتیبه معروف خود را می‌نوشت از خداوند برای در امان ماندن از خشکسالی در کنار دشمن و دروغ استمداد کرد. اما بلایی که در دهه‌های اخیر بر سر منابع آب آمده، ما را با این خطر مواجه ساخته که تمدن ۳۰۰۰ ساله ایران در مدت کمتر از ۵۰ سال به نابودی کشیده شود و زیستگاه ما به نوار جنوبی دریای خزر، آذربایجان و حاشیه کوه‌های زاگرس فروکاسته شود.
برای اینکه از بحران آب در ایران سر در بیاوریم، باید پیش از هر چیز ببینیم آب‌های این سرزمین از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند

آب

داستان چرخۀ آب در ایران

خشکسالی در ایران مساله امروز و دیروز نیست. چه بسا بیش از دو هزار سال پیش که داریوش هخامنشی کتیبه معروف خود را می‌نوشت از خداوند برای در امان ماندن از خشکسالی در کنار دشمن و دروغ استمداد کرد. اما بلایی که در دهه‌های اخیر بر سر منابع آب آمده، ما را با این خطر مواجه ساخته که تمدن ۳۰۰۰ ساله ایران در مدت کمتر از ۵۰ سال به نابودی کشیده شود و زیستگاه ما به نوار جنوبی دریای خزر، آذربایجان و حاشیه کوه‌های زاگرس فروکاسته شود.
برای اینکه از بحران آب در ایران سر در بیاوریم، باید پیش از هر چیز ببینیم آب‌های این سرزمین از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند