علیرضا کتانی

علیرضا کتانی

صفحه شخصی

بازیگر سیاسی رشد اقتصادی

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در

بازیگر سیاسی رشد اقتصادی

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. این گزارش در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲