علی میرزایی

علی میرزایی

صفحه شخصی

انتشار کتاب و سرانه مطالعه

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. در دنیای امروز،

انتشار کتاب و سرانه مطالعه

این مقاله برای جایزه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ ارسال شده و بدون کم و کاست در اینجا منتشر می‌گردد. در دنیای امروز، سرانه مطالعه به عنوان