مقایسه هزینه‌های مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف در طول زمان