تحلیل سبد غذایی در داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران